Metaverse & Marketing 6.0

ที่มา เนื้อหา และความพิเศษ ของหนังสือเล่มนี้

ที่มา คือหลังจากที่ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือของปรมาจารย์ด้านการตลาด ฟิลลิป คอตเลอร์ เล่มล่าสุดคือ “Marketing 6.0” จึงได้ข้อสรุปจากหนังสือเล่มนั้นว่า การตลาดยุค 6.0 ที่กล่าวถึง คือ การตลาดยุคเมตาเวิร์ส(Metaverse)นั่นเอง และก็เห็นพ้องกับเนื้อหาในหนังสือเล่มนั้นเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากหนังสือเล่มนั้นเป็นหนังสือการตลาด จึงไม่ได้ขยายความเนื้อหาในส่วนของเมตาเวิร์สมากนัก ในมุมมองของข้าพเจ้าที่ได้ติดตามและมีประสบการณ์ในเรื่องเมตาเวิร์สอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน จึงตั้งใจเขียนหนังสือเล่มนี้ เพื่อขยายความในแนวคิดเกี่ยวกับเมตาเวิร์สที่ข้าพเจ้าเห็นสอดคล้อง และเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของเมตาเวิร์สกับการตลาด รวมถึงเพิ่มตัวอย่างการนำเมตาเวิร์สมาใช้ในการตลาดให้มากขึ้นด้วย

เนื้อหา ในหนังสือเล่มนี้ มีการปูพื้นฐานเบื้องต้นก่อน เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และต่อด้วยการอธิบายแนวคิดด้านการตลาดยุค6.0 ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยียุคเมตาเวิร์ส นอกจากนี้ยังได้ให้ตัวอย่างเป็นจำนวนมาก ของการนำเทคโนโลยีแต่ละแบบ ไปใช้ในการทำการตลาด เพื่อให้ผู้อ่านได้มองเห็นภาพที่ชัดเจนว่า การนำเทคโนโลยีในยุคเมตาเวิร์สไปใช้สามารถทำได้อย่างไรบ้าง

ความพิเศษของหนังสือ เนื่องจากเทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นพลวัต (Dynamic) ข้าพเจ้าจึงออกแบบให้หนังสือเล่มนี้เป็นพลวัตด้วยเช่นกัน คือจะมี QR Code ที่ผู้อ่านสามารถสแกนด้วยโทรศัพท์มือถือ เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซท์ของข้าพเจ้าที่มีเนื้อหาเพิ่มเติมและจะมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้ทันยุคสมัยอย่างต่อเนื่อง