6069

เมตาเวิร์สกับการตลาด 6.0

บทที่ 6

เมตาเวิร์ส ในการตลาดยุค 6.0

ในการตลาด 6.0 ของ ฟิลลิป คอตเลอร์ มีหัวข้อและบทต่างๆที่พูดถึงการตลาดแบบเมตาเวิร์สไว้เป็นจำนวนมาก ข้าพเจ้าจึงได้รวบรวม และสรุปทั้งหมดมาไว้ที่บทนี้ โดยมี 5 เรื่องย่อยๆดังนี้

6.1 เมตาแชลแนล ช่องทางการตลาดยุค 6.0

Meta Channel is Marketing 6.0 Channel

6.2 องค์ประกอบของตลาดยุคดิจิตอลผ่านไปสู่เมตาเวิร์ส

Components of digital marketing , passed into

the metaverse.

6.3 พื้นที่ๆสาม กับความจริงขยาย

Third place and Extended Reality

6.4 การตลาดที่ดื่มด่ำ

Immersive Marketing

6.5 การตลาดเชิงประสบการณ์ และการผสานรวมกายภาพกับดิจิตอล

Experiential Marketing and the Integration of

Physical and Digital

————————

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

————————